KINNITATUD

Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt hoolekoguga 26.10.2016.a protokoll nr.1  

Käesoleva kodukorra alusdokumendid on:

 • Koolieelse lasteasutuse seadus
 • Kohtla-Järve Muinasjutt lasteaia põhimäärus
 • 24.09.2010 sotsiaalmimistri määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale (RT I 2010, 69, 526)“.
 1. ÜLDSÄTTED

  1. Kohtla-Järve lasteaed Muinasjutt juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia õppekavast, lasteaia arengukavast, lasteaia põhimäärusest, jt koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
  2. Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused (EV Haridusseadus 24).
 2. LASTEAIA PÄEV

  1. Lasteaed töötab tööpäevadel kell 7.00-18.30.
  2. Lasteasutuses on 3 rühma: 2 vene õppekeelega rühma ja 1 eesti õppekeelega rühm. Rühmade liigid ja arv võivad varieeruda.
  3. Lasteaia rühmad töötavad päevarežiimi ja päevakava alusel, mis vastavad laste ealistele ja psühholoogilistele omadustele.
  4. Igapäevane õppe-kasvatustöö planeeritakse ja viiakse läbi vastavalt Kohtla-Järve Muinasjutt lasteaia õppekavale ja aasta tegevuskavale.
  5. Lapsevanemal on õigus tutvuda:
   1. Kohtla-Järve Muinasjutt lasteaia õppekava,
   2. Kohtla-Järve Muinasjutt lasteaia õppeaasta tegevuskava,
   3. Kohtla-Järve Muinasjutt lasteaia arengukavaga.
  6. Kui lapsevanem planeerib last lasteaeda mitte tuua või lapse ootamatu haigestumise korral, siis on lapsevanem kohustatud sellest teavitama eelneval päeval või samal päeval hiljemalt kell 9.00, helistades telefonil 3379533, siis võetakse laps puudumise esimesel päeval toidukorrast maha.
  7. Kui laps on puudunud ja lapsevanem tahab tuua teda lasteaeda, peab ta toomisele eelneval päeval kuni kella 18.30 helistama telefonil 3379533 selleks, et laps võetakse jälle toitlustusele.
  8. Lapsevanem kohustub õigeaegselt (hiljemalt 20 kuupäevaks) tasuda lasteaiamaks Kohtla-Järve Linnavalitsuse pangakontole. Lasteaial on vajadusel õigus nõuda vanemalt maksmist tõendavat dokumenti.
  9. Lasteaiatasu ühe kuu võlgnevuse korral esitab lasteasutus lapsevanemale vastavasisulise kirjaliku teate andes tasumiseks uue tähtaja. Kui lapsevanem ei ole nimetatud tähtajaks võlga tsunud, on lasteaial õigus lapsi nimekirjast kustutada.
  10. Lapse puudumisel või puhkusele jäädes tuleb lapsevanem maksekviitungile järele ja tasub selle vastavalt kehtestatud korrale.
  11. Õppetegevused toimuvad iga rühma nädalaplaani alusel, millega lapsevanem saab tutvuda rühma infostendil. Rühma õpetajad võivad teha muudatusi õppetegevuste kavas seoses ülelasteaialiste ürituste või rühma väljasõitude/õppekäikudega.
  12. Lastega tegelevad rühmas 2 õpetajat ja õpetajaabi, vastavalt õppekavale ka eestikeele õpetaja, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja. Lasteaias töötab ka logopeed, kes tegeleb lastega
  13. Õppetegevused ei pea tingimata toimuma lasteaia rühmaruumis, vaid võivad toimuda õues, pargis ja mujal õpetajate poolt planeeritud õppetegevuste läbiviimise paikades.
  14. Rühmad võivad olla ühendatud seoses laste väikese arvuga (koolivaheajal, pühade eelsel päeval, laste haigestumise ajal).
  15. Informatsioon lasteaias toimuvast võib lapsevanem saada lasteaia kodulehelt, stendidelt, e-posti teel, vesteldes.
  16. Küsimuste, ettepanekute jms puhul võib lapsevanem pöörduda õpetajate, õpetaja abi, hoolekogu liikme või juhtkonna poole.
  17. Lasteasutuses ja selle territooriumil toimub suhtlemine ja käitumine teineteise suhtes lugupidavalt ja viisakusnorme järgides.
 3. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE

  1. Lapse turvalisuse tagamiseks, peab lapsevanem andma lapse isiklikult üle rühma õpetajale. Rühma õpetaja vastutab lapse eest ainult siis, kui lapsevanem on talle lapse isiklikult üle andnud.
  2. Lasteaia territoorium on ettenähtud ainult lastele väljasolemiseks õpetajate järelevalve all. Laste ohutuse kindlustamiseks on vajalik, et lapsevanem väljuks koos lapsega territoooriumilt ja ei jääks oma lapsega territooriumile jalutama.
  3. Tegevused algavad rühmades kell 9.00. Lapse hilinemisel paluma teavitada varem rühma õpetajat, et tal oleks tegevuse ettevalmistamisel võimalik sellega arvestada.
  4. Lapse lasteaeda toomisel palume kinni pidada lasteaia päevakavast. See tähendab, et lasteaias hommikueinet sööv laps peab rühmas olema hiljemalt kell 8.30.
  5. Kui laps haigestub lasteaias viibimise ajal, peab tervishoiutöötaja või õpetaja viivitamatult võtma ühendust lapsevanemaga, sellepärast on vajalik, et lasteaias oleksid alati täpsed ja õiged kontaktandmed lapsevanemate kohta.
  6. Töökoha, elukoha ja telefoninumbri muutusest teatab lapsevanem lasteasutusele koheselt.
  7. Laste turvalisuse tagamiseks on vaja, et lasteaia väravad oleksid pidevalt suletud. Laste turvalisuse huvides palutakse tulles ja minnes enda järel sulgeda värav.
  8. Auto parkimisel jätab lapsevanem väravaesise vabaks lasteaia teenindava transpordi takistuseta sissesõiduks lasteaia maa-alale.
  9. Ebakaines olekus (alkoholi – või narkojoobes) isikutele last üle anda ei ole lubatud. Õpetaja annab lapse üle ainult lapsevanemale, selleks volitatud isikule või täisealisele isikule, kes vastutab sellest hetkest alates lapse ohutuse eest.
  10. Kategooriliselt on keelatud eelkooliealisel lapsel tulla lasteaeda ja lahkuda lasteaiast üksi.
  11. Võõrastel on ilma juhtkonna loata lasteaia ruumides ja teritooriumil viibimine keelatud.
 4. LAPSE RIIETUS

  1. Laps tuuakse lasteaeda puhaste ja tervete riietega.
  2. Rühmas peavad olema lapsel vahetusjalatsid (jalatsi tallad ei tohi jätta põrandale musti triipe, soovitavalt väikese kontsaga).
  3. Iga laps omab riidekappi, mida peab korras lapsevanem.
  4. Igal lapsel peavad olema lasteaias isiklik kamm ja isiklikud hügieenilised salvrätid.
  5. Lapse riided ja esemed peavad olema markeeritud, et neid võiks leida kadumise või vahetuse mineku korral.
  6. Lastel peab olema kapis kotike kuivade vahetusriietega.
  7. Lapsevanem varustab last ilmastikule vastava riietusega (kummisaapad, vettpidavad riided) ning kontrollib regulaarselt nende korrashoidu.
  8. Talvel ja märjal aastaajal peavad lastel olema tagavarakindad ja -riietus.
  9. Lapsevanem selgitab ka lapsele, millised on tema õueriided.
  10. Lapse õueriided peavad olema sellised, et võimaldavad lapsele aktiivset liikumist, on kergelt kuivatavad ja laps võib neid ka kergelt määrida (on kergelt puhastatavad).
  11. Lapse riietus toas on mugav, puhas ja nahasõbralik – õhku läbi laskev.
  12. Kehalise kasvatuse tegevuseks peab olema spetsiaalne vorm, milles lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanemate vahel. Õues läbiviidavate kehalise kasvatuse tegevusteks on vajalik riiete erikomplekt.
  13. Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid – määrdunud riided viiakse juba õhtul koju. Keelatud on hoida lapse kapis toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid esemeid.
  14. Jopel ei tohi olla väljaulatavaid nööre, mis võivad kinnijäämise puhul olla lapsele ohtlikud. Kaelas ei tohi olla pikki sünteetilisi salle. Suveperioodil on vajalik peakate. Lapse rõivad peavad vastama ohutusnõuetele, mis on kirjas standardis EN 14682:2007 „Lasterõivaste ohutus. Nöörid ja paelad lasterõivastel“; nõuetega ja selgitavate joonistega saab täpsemalt tutvuda tarbijakaitseameti veebilehel: http://www.tarbijakaitseamet.ee/index.php?id=14945.
 5. MÄNG JA ÕUESOLEK

  1. Laps peab olema värskes õhus iga päev vähemalt 4 tundi. Lasteaias on lapsed õues 2 korda päevas iga ilmaga.
  2. Vastavalt sotsiaalministri määrusele 24.09.2010 nr 61 „Terviskaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ madalama kui miinus 20 ºC tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri (ja tugeva tuulega miinus 15 ºC) korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluse andmete alusel.
  3. Laste turvalisuse tagamiseks lasteaias jalgrataste ja rulluiskude kasutamine on lubatud ainult spetsiaalsete kaitsevahendite olemasolul (kaitsekiiver, põlvekaitsed) ja kui on lubatud kasutada õpetajate poolt.
  4. Lasteaeda on keelatud tuua militaarseid, kergestipurunevaid ja lapse tervisele ohtlikke mänguasju.
  5. Laps võib lasteaeda kaasa võtta isiklikke mänguasju, kui need on puhtad ja neis ei ole väikesi eraldavaid detaile (osi). Lapsevanem peab arvestama sellega, et ka teised lapsed võivad tema lapse isikliku mänguasjaga mängida, samuti võib see mänguasi katki minna. Lasteaed ei vastuta lasteaeda toonud isiklike mänguasjade eest.
  6. Kui lapsevanem avastab, et laps on toonud koju mõne lasteia mänguasja (või teise lapse mänguasja), siis palume see kiiresti tagastada ja selgitada lapsele miks on keelatud võõraid mänguasju kaasa viia.
  7. Lapsele ei tohi kaasa anda ohtlikke esemeid.
  8. Lasteaias ei ole lubatud närimiskumm.
  9. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva vastavalt Sünnipäeva tähistamisest on vaja varem kokku leppida rühma õpetajaga. Kategooriliselt on keelatud lasteaias kostitada teisi lapsi tordi, kringli ja puuviljadega.
  10. Lasteaia ühisüritustel, kuhu on kaasatud ka lapsevanemad, vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem.
  11. Lasteaias puudub võimalus laste kelkude ja vankride hoidmiseks.
 6. LAPSE TERVIS

  1. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
  2. Lasteaias lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub pedagoog vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga.
  3. Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
  4. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
  5. Lasteaias ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
  6. Lasteaias direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
  7. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteasutuses eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
  8. Lapsevanem teavitab koheselt lasteaeda, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, sarlakid, punetised, rotaviirus jne).
  9. Lapsevanem informeerib lasteaeda, kui laps on teatud toiduainete vm suhtes allergiline, kui lapsel on pärilikud või muud püsivad terviserikked. (langetõbi, suhkruhaigus, südamehaigused jne.)
 7. KOOSTÖÖ

  1. Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.
  2. Kui lapsevanem soovib külastada õppetegevust, ta peab eelnevalt saama lubaduse direktori poolt. Avalduses tuleb märkida, millise eesmärgiga ta soovib külastada õppetegevust ning kui kaua. Ühele lapsevanemale ei ole lubatud külastada õppetegevust rohkem kui üks kord kuus.
  3. Hea ja usaldusväärne koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.
  4. Kooskõlastatud ja ühtsustatud nõuded lastele peres ja lasteaias ning soodne kasvukeskkond tagavad lapse tasakaalustatud arengu.
  5. Lapsevanem suhtub hoidvalt lasteaia varasse ja õpetab seda ka lapsele – siis püsivad asjad pikaajaliselt terved nii lasteaias kui mujal.
  6. On hea, kui lapsevanem tuleks kord nädalas rühma ja vestleks õpetajatega. Lapsele on innustav, kui vanemad tema tegevuse vastu huvi tunnevad.
  7. Lapsevanem pöördub arusaamatuse korral esmalt õpetaja poole, seejärel vajadusel direktori poole.
  8. Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes. Lasteaia elu saab lapsevanem mõjutada läbi lasteaia hoolekogu.
  9. Lapsevanemad on oodatud lapse arenguvestlusele, mille ajad lepitakse eelnevalt õpetajatega kokku.
  10. Ootame lapsevanematelt aktiivset osalemist lapse rühma koosolekutel, mida korraldatakse lapsevanemate informeerimiseks.
  11. Lapse jaoks on oluline, et lapsevanemad võtaksid laste pidudest osa. Peo ajal peavad mobiiltelefonid olema välja lülitatud.
  12. Lapsevanemad on alati oodatud osalema rahulolu-uuringutes ja oma ettepanekute ning abiga lasteaiaelu sisukamaks ja paremaks muutmisel.
 8. TURVALISUSE TAGAMINE

  1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalsekeskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja kasutusjuhendite kohaselt.
  3. Lasteaia mööbel on paigutatud selliselt, et oleks välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
  4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja sellest teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
  5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
  6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
  7. Õueala ja rühmaruumide korrasoleku ja ohutuseeest vastutavad rühma töötajad ning ohutuse tagamiseks tehtavate tööde eest majandusjuhataja. Ohtude ilmnemisel õuealal ja ruumides teavitatakse juhtkonda koheselt.
  8. Kui laste õuesolekuajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
  9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
  10. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
  11. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on nõuetekohane luba.
  12. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
  13. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
  14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
  15. Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, agressiivne või ebaviisakas käitumine jms) tekkimise korral pöördutakselasteaia direktori poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine hoolekogule, sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.
  16. Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi ja vajadusel lapsed ning töötajad evakueeritakse.
  17. Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias iga-aastaselt läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava keskkonna parendamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmise kohta teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.
  18. Turvalisuse tagamiseks on lasteaial valminud hädaolukorra plaan, milles on kirjeldatud juhtkonna ja personali käitumine erinevate hädaolukordade korral.