Lasteaed on koolieelne lasteasutus, mis loob koolieast noorematele lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks ning toetab lapsevanemate tegevust lapsele alushariduse võimaldamisel.

Meie lasteaia missioon on

  • luua võimalused ja tingimused selleks, et lapsest kujuneks terviklik isiksus, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, usaldab ennast, arvestab kaasinimestega ja väärtustab keskkonda;
  • hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  • uuendada personali professionaalseid oskusi;
  • tugevdada väliskontakte.