Pilootprojekt “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”.

Peamine eesmärk:
Tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.
 
Peamised põhimõtted:
 • arengut soodustav ja motiveeriv õppekeskkond;
 • õppe-ja kasvatustegevus toimub nädalakava põhjal;
 • õppe-ja kasvatustegevuse valdkondade integreerimine;
 • nii eesti keele ja kultuuri kui ka emakeele väärtustamine;
 • laste julgustamine eesti keele kasutamisel;
 • õpetaja kasutab lastega suheldes ainult eesti keelt, aga saab laste emakeelsest kõnest aru;
 • lasteaia ja kodu koostöö;
 • õppe-ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel.

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused:

3-4 aastane laps:

 • Kuulab sihtkeelt.
 • Kordab sõnu järele.
 • Osutab sõrmega esemele, pildile.
 • Vastab ühe sõnaga.
 • Kasutab monofraase.
 • Tunneb huvi Eesti rahvussümbolite vastu.

4-5 aastane laps:

 • Kuulab ettelugemist.
 • Tunneb ära õpitud sõnad.
 • Kasutab õpitud sõnu kõnes.
 • Laulab, loeb liisusalme.
 • Saab aru korraldustest, kõnest.
 • Tunneb ära Eesti rahvussümboleid.

5-6 aastane laps:

 • Tunneb huvi eesti keele vastu.
 • Reageerib eesti keeles antud korraldustele.
 • Tunneb ära lihtsamad õpitud sõnad ja mõistab neid.
 • Mõistab esitatud küsimusi.
 • Kuulab ja mõistab kõnet.
 • Kordab järele õpitud sõnu ja fraase.
 • Kasutab endast rääkides sõna mina.
 • Vastab küsimustele õpitud sõnavara piires.
 • Tunneb huvi asjade nimetuste vastu.
 • Hääldab järele kuuldud sõnu.
 • Oskab kirjutada oma nime trükitähtedega.
 • Tunneb huvi lugemise ja kirjutamise vastu.
 • Tunneb Eesti rahvussümboleid ja nimetab neid.
 • Oskab laulda mõnda eesti lastelaulu.

6-7 aastane laps:

 • hindab ja austab eesti kultuuri ja eesti keelt kui oma kodumaa keelt;
 • soovib rääkida eesti keeles ja tahab rohkem õppida;
 • mõistab eesti keelseid lihtsamaid vestluse teemasid;
 • mõistab antud juhendeid ja täidab neid;
 • reageerib adekvaatselt eesti keeles antud korraldusele;
 • mõistab ette loetud ja jutustatud eakohase eestikeelse teksti põhisisu;
 • tunneb ära õpitud/ omandatud sõnad ja väljendid ning mõistab neid, kasutab oma kõnes;
 • kasutab elementaarseid viisakusväljendeid erinevates situatsioonides;
 • oskab alustada ja lõpetada tavalist vestlust; vastab küsimustele, esitab küsimusi;
 • teab peast eestikeelsed luuletusi ja laule;
 • tunneb eesti keele tähti; oskab kirjutada tähti ja lühikesi sõnu;
 • oskab kirjutada oma nime trükitähtedega; loeb lühikesi sõnu;
 • tunneb ja nimetab Eesti rahvussümboleid;
 • nimetab eesti rahvustoitu;
 • teab riigi nimetust ja pealinna; tunneb ja oskab nimetada Eesti linnasid; oskab nimetada Eesti tuntumaid inimesi.

RoboOlümpia 2019

RoboOlümpia on veebipõhiline robootikavõistlus. Lasteaias Muinasjutt osalevad RoboOlümpial Smeshariki ja Karuke rühmade lapsed BeeBotidega.
 
1. Valmistasime võistlusrada ette
 
 
2. Tegime BeeBotile võistlusriidet
 
3. Tegime selgeks BeeBotile rada
 
4. Toimus proovisõit

 

 
5. BeeBot käis kenasti kõik alad läbi ja jõudis ilusti lõpuni. Aga seda lisaks kõige lühemat teed pidi (video)

https://www.youtube.com/watch?v=c0krBKBskbA&feature=youtu.be

  

LASTEKAITSE LIIDU PROJEKTI „KIUSAMISEST VABA LASTEAED” TUTVUSTUS

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

             Loe lisaks  www.kiusamisestvabaks.ee

 

Projekt KIK

Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt laste osalemine Iisaku looduskeskuse õppeprogrammides

Projekti eesmärgid:

 1. keskkonnasäästlike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine koolieelikutel ja nende vanematel;
 2. lugupidava ja vastutava suhtumise kasvatamine loodusesse;
 3. keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamine;
 4. teadmiste omandamine ja kinnitamine oma kodukoha loodusest, tema arengust, muutustest ja mitmekesisusest, inimese ja looduse seosest ning omavahelisest mõjust;
 5. ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine.

 

Projekti tegevused: õppereisid  Iisaku looduskeskusesse, osalemine õppeprogrammides

“Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?” (oktoober 2015),  "Sipelgas Ferda vähendab prügi"  (märts 2016).

 

KIKi poolt rahastatud projektid 

2022-2023: Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt aktiivõppeprogrammid looduses 2022/2023 õppeaastal.

Projekti eesmärk:  programmis osaleja  tunneb 5 putukaliiki,  oskab kasutada luupi,  oskab eristada putukaid ämblikest,  suhtub hoolivalt elusloodusesse, oskab teostada vaatlusi,  oskab näha maastikku kui tervikut ja selle komponente,  märkab maastikul detaile,  tunneb huvi looduse vastu ja julgeb esitada küsimusi.

Projekti tegevused:

       1. Osalemine Alutaguse matkaklubi aktiivõppeprogrammides “Putukad õuealal” ja “Loodust avastama” 2023 kevadel.

2021-2022: Uurime taimede elurikkust ja eluringi.

Projekti eesmärk: teadmiste omandamine ja kinnistamine oma kodukoha loodusest, tema arengust, muutustest ja mitmekesisusest,  lugupidava suhtumise kasvatamine loodusesse. Lapsed mõistavad looduse ja inimtegevuse seoseid, oskavad sooritada vaatlusi ja otsinguid, tunnevad vastutust looduse varade hoidmise ja rohkendamise eest.

Projekti tegevused:

       1. Osalemine MTÜ “Uus sild”  õppeprogrammis "Loodus meie hoovis" septembris ja  Iisaku looduskeskuse õppeprogrammis «Puude elurikkus ja eluring» oktoobris.

2020-2021: Õpime loodust märkama ja looduses käituma.

Projekti eesmärk: keskkonnasäästlike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine koolieelikutel; lugupidava suhtumise kasvatamine loodusesse; teadmiste omandamine ja kinnitamine oma kodukoha loodusest, tema arengust, muutustest ja mitmekesisusest, inimese ja looduse seosest esteetiliste elamuste, vaatluste ja mänguliste  tegevuste kaudu.

Projekti tegevused:

      1. Õppereisid Iisaku looduskeskusesse, osalemine aktiivõppeprogrammides "Eestimaa ohtlik loodus!?" oktoobris ja  "Kohtumine metsloomaga" novembris.

2019-2020: Säästlik looduskasutus Lasteaias Muinasjutt.

Projekti eesmärk: lapsed   suhtuvad säästvalt  loodusvaradesse; saavad aru, et inimene on looduse osa, tunnevad vastutust loodusvara hoidmise eest  ja  kasutavad seda mõistlikult; kasutavad vett säästvalt ning teavad, kuidas kasutati vett vanasti ja miks ja kuidas tuleb joogivett tänapäeval kokku hoida.

Projekti tegevused:

 1. Õppereis Iisaku kihelkonna muuseumi.

2018-2019: Uued avastused looduses.

Projekti eesmärk: jätkub laste tutvumine kodukoha loodusega. Lapsed mõistavad looduse ja inimtegevuse seoseid, oskavad sooritada vaatlusi ja otsinguid, hindavad kodukandi ilu ja hoiavad tema loodusväärtusi.

Projekti tegevused:

 1. Õppereis Sillamäe mererannikule.
 2. Osalemine Alutaguse matkaklubi õppeprogrammis.

2017-2018: Uurime kodukoha loodust.

Projekti eesmärk: lapsed saavad teada, millised loomad elavad  Eesti metsades, kas kodus võib metsloomi pidada, kuidas käituda looduses, kui kohtad metslooma,   tutvuvad Eesti metsloomade jälgedega (liikumise, tegutsemise ning toitumise jäljed), õpivad määrama jälgi looduses.

Projekti tegevused:

 1. Õppereis Iisaku looduskeskusesse, osalemine õppeprogrammis "Jäljed looduses".

2016-2017: Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt keskkonnaalased üritused: õpime tundma ja kaitsma kodumaa loodust.

Projekti eesmärk: keskkonnateadlikkuse tõstmine ning keskkonnasäästlike käitumisharjumuste kujundamine koolieelikutel; lugupidava ja vastutustundliku suhtumise  kujundamine loodusesse ja tema varasse; eelmiste projektide käigus omandatud  teadmiste  oma kodukoha loodusest, tema arengust, muutustest ja mitmekesisusest, inimese ja looduse seosest kinnitamine ja süvendamine.

Projekti tegevused:

 1. Õppereis Iisaku looduskeskusesse, osalemine õppeprogrammis "Saladused mullas".
 2. Õppereis Iisaku looduskeskusesse, osalemine õppeprogrammis "Saladused vees".

2015-2016: Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt laste osalemine Iisaku looduskeskuse õppeprogrammides.

Projekti eesmärk: keskkonnasäästlike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine koolieelikutel ja nende vanematel; lugupidava ja vastutava suhtumise kasvatamine loodusesse;  keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamine; teadmiste omandamine ja kinnitamine oma kodukoha loodusest, tema arengust, muutustest ja mitmekesisusest, inimese ja looduse seosest ning omavahelisest mõjust; ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine.

Projekti tegevused:

 1. Õppereis Iisaku looduskeskusesse, osalemine õppeprogrammis "Sipelgas Ferda vähendab prügi".
 2. Õppereis Iisaku looduskeskusesse, osalemine õppeprogrammis "Kuidas käituda, kui loom on hädas".

2013–2014: Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt keskkonnaalased ekskursioonid ja üritused.

Projekti eesmärk: keskkonnasäästlike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine koolieelikutel ja nende vanematel; lugupidava suhtumise kasvatamine loodusesse; teadmiste omandamine ja kinnitamine oma kodukoha loodusest, tema arengust, muutustest ja mitmekesisusest, inimese ja looduse seosest esteetiliste elamuste, vaatluste ja mänguliste  tegevuste kaudu.

Projekti tegevused:

 1. Õppekäik  Kauksi looduskeskusesse.
 2. Sõit Toila parki.
 3. Õppematerjalide soetamine.
 4. Linnusöögimajade konkurss.
 5. Mängutegevus "Lumeke".
 6. Mängutegevus "Linnud meie kõrval"

2011-2012: Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt loodus- ja keskkonnaalased üritused ja väljasõidud.

Projekti eesmärk: keskkonnasäästlike käitumisharjumuste kujundamine koolieelikutel ja nende vanematel; lugupidava suhtumise kasvatamine loodusesse; teadmiste omandamine oma kodukoha loodusest, tema arengust, muutustest ja mitmekesisusest, inimese ja looduse seosest esteetiliste elamuste, vaatluste, mänguliste ja töötegevuste kaudu.

Projekti tegevused:

 1. Sõit Toila parki .
 2. Õppematerjalide soetamine.
 3. Sõit Toila parki.
 4. Laupäevak lasteaia territooriumil.
 5. Sõit Pokumaale.
 6. Mängutegevus õuealal.