Lasteaia õppe – ja kasvatustöö korraldus toimub "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava" ja "Koolieelse lasteasutuse seaduse" alusel.

Õppe - ja kasvatustegevust viiakse läbi integreeritud üldõpetuse põhimõttel: nädalaks on valitud üks teema, mis läbib kõiki õppe - ja kasvatustegevusi.

Lasteaial on oma õppekava, mis määrab:

1) õppe - ja kasvatustegevuse eesmärgid;

2) õppe - ja kasvatuskorralduse põhimõtted;

3) õppe - kasvatustegevuse sisu, mahu ja ajalise korralduse;

4) lapse hindamise põhimõtted;

5) lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel.

Õppe - ja kasvatustegevuse eesmärgid:

- laste mitmekülgse arengu soodustava keskkonna loomine;

- õppe- ja kasvatustöö kõrge kvaliteet;

- lasteaia õppekava vastab seadusele ning arvestab lasteaia omapära ja laste individuaalseid iseärasusi;

- pedagoogide ja lastevanemate koostöö.

Õppe - ja kasvatustegevuse sisu esitatakse järgmistes õppe - ja kasvatustegevuse valdkondades:

1) keel ja kõne;

2) matemaatika;

3) kunst;

4) muusika;

5) liikumine;

6) eesti keel (alates 3. aasta vanusest);

7) mina ja keskkond.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

1) Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine

2) Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine

3) Lapse loovuse toetamine

4) Mängu kaudu õppimine

5) Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine

6) Lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine

7) Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine

8) Üldõpetusliku tööviisi rakendamine

9) Kodu ja lasteasutuse koostöö

10) Oma rahvuskultuuri traditsioonide põhjal eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

2019/2020 õppeaasta eesmärk

õppeprotsessi parendamine erinevate  metoodikate kaudu, väärtuskasvatuse edendamine õppe- ja kasvatusprotsessis, kasutades programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodikat ning andes keskkonnahariduslikke teadmisi  KIK projektide toel.

 

Läbiviimise aeg

Üritus

September

Õppeaasta alguse pidu „Teadmiste päev!”

Liiklusnädal

Väljasõit loodusesse (eesti keele aasta raames)

Mihklipäeva tähistamine

Oktoober

Õpetajate päeva tähistamine

Sügispidu

Eesti rahvamängude mängimine (eesti keele aasta raames)

November

Isadepäev

Mardipäev

Tegevus „Veekatsed“ (eesti keele aasta raames)

Detsember

1. Advendi püha

Üritus “Eesti rahva jõulukombed” (eesti keele aasta raames)

Külaskäik Päkapikumaale

Jõulupidu

Jaanuar

Tervisenädal

Hüvastijätt kuusega

Osalemine Iisaku kihelkonnamuuseumi õppeprogrammis „Säästlik looduskasutus talus"

Veebruar

EV sünnipäeva tähistamine

Sõbrapäev

Vastlapäev

Märts

Teatrinädal

Emakeelepäev

Aprill

Naljapäev

Lihavõttepühad

Südamekuu

Mai

Emadepäev

Laulu- ja tantsupidu  (Kohtla-Järve Kultuurimajas)

Lõpupidu

Juuni

Laste kaitsepäev

Attachments:
Download this file (Lasteaia Muinasjutt õppekava 2018_.pdf)Lasteaia Muinasjutt õppekava[ ]831 kB